ความเป็นไทยกำลังถูกกลืน ด้วยความเจริญ ความก้าวหน้าทางวิทยาการ
วัฒนธรรมที่เปลียนไปทำสิ่งที่ดีงามกลายเป็นความเสื่อมโทรม เน่าเฟะ โสมม

Comment

Comment:

Tweet